تعرفه خطوط

قیمت خطوط اختصاصی 1000

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
26,000 13,500 32,500 15,500 39,000 17,500 14 1000XXXXXXXXXX 1
71,500 36,500 78,000 41,000 91,000 45,500 13 1000XXXXXXXXX 2
130,000 65,000 156,000 78,000 182,000 91,000 12 1000XXXXXXXX 3
260,000 130,000 299,000 156,000 351,000 182,000 11 1000XXXXXXX 4
390,000 169,000 455,000 195,000 520,000 234,000 10 1000XXXXXX 5
520,000 260,000 585,000 292,000 650,000 325,000 9 1000XXXXX 6
715,000 325,000 780,000 300,000 700,000 440,000 8 1000XXXX 7
3,600,000 3,960,000 4,200,000 7 1000XXX 8
6,600,000 6,840,000 7,200,000 6 1000XX 9

قیمت خطوط اختصاصی 3000

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
13,500 17,500 19,500 14 3000XXXXXXXXXX 1
91,000 104,000 117,000 12 3000XXXXXXXX 2
104,000 117,000 130,000 10 3000XXXXXX 3
استعلام شود استعلام شود استعلام شود 9 3000XXXXX 4
استعلام شود استعلام شود استعلام شود 8 3000XXXX 5
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

قیمت خطوط اختصاصی 2000

نمایندگان کاربران تعداد ارقام ردیف
سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی
رند نیمه رند غیررند رند نیمه رند غیررند
429,000 364,000 299,000 234,000 455,000 390,000 325,000 260,000 12 1
1,140,000 845,000 585,000 455,000 1,200,000 910,000 650,000 520,000 10 2
1,560,000 1,080,000 975,000 845,000 1,800,000 1,200,000 1,040,000 910,000 9 3
2,760,000 1,740,000 1,560,000 1,320,000 3,000,000 1,960,000 1,680,000 1,440,000 8 4
قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.

قیمت خطوط اختصاصی 5000

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
6,500 8,500 10,500 15 50001XXXXXXXXX 1
10,500 11,500 14,000 14 50001XXXXXXXXX 2
28,500 32,500 39,000 13 50001XXXXXXXX 3
67,500 78,000 91,000 12 50001XXXXXXX 4
130,000 156,000 175,000 11 50001XXXXXX 5
169,000 234,000 286,000 10 50001XXXXX 6
208,000 256,000 325,000 9 50001XXXX 7
286,000 325,000 390,000 8 50001XXX 8
3,960,000 4,560,000 5,400,000 7 50001XX 9
6,720,000 7,560,000 9,000,000 6 50001X 10

قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
60,000 62,000 65,000 10 021XXXXXXXX 1
585,000 650,000 715,000 7 021XXXXX 2
715,000 780,000 858,000 6 021XXXX 3

تعرفه شماره های اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام ساختار شماره اختصاصی غیرمتناظر ردیف
بازه قیمت بازه قیمت بازه قیمت
7,200,000 5,040,000 7,920,000 5,328,000 8,640,000 5,760,000 7 21000XX 1
5,100,000 2,880,000 5,328,000 3,168,000 5,760,000 3,600,000 8 21000XXX 2
1,098,000 557,000 1,092,000 591,000 1,170,000 1,098,000 9 21000XXXX 3
929,000 371,000 1,014,000 405,000 1,098,000 507,000 10 21000XXXXX 4
371,000 287,000 405,000 304,000 507,000 338,000 11 21000XXXXXX 5
287,000 202,000 304,000 219,000 338,000 236,000 12 21000XXXXXXX
عدم ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان
6
152,000 169,000 186,000 12 21000XXXXXXX
با ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان
7
186,000 202,000 219,000 13 21000XXXXXXXX 8
152,000 169,000 186,000 14 21000XXXXXXXXX 9
135,000 152,000 169,000 15 21000XXXXXXXXXX 10