تعرفه ارسال

تمامی تعرفه ها به تومان میباشد

ضریب پردیس ضریب ایرانسل ضریب هدفمند دریافت فارسی لاتین گروه
1 1 1 0 13.5 27 اپراتور 1000
- - - - - - اپراتور 1-1
1 1 1 0 14.8 29.6 اپراتور 2000 - بر اساس ارسال
1 1 1 0 13.5 27 اپراتور 3000
1 1 1 0 12.1 24.3 اپراتور 50001
1 1 1 0 12.1 24.3 اپراتور 50002
1 1 1 0 11 22 ارسال BTS اپراتور
- - - - - - ارسال با نام تجاری
1 1 1 0 11.8 23.6 خطوط ثابت تهران

ضریب پردیس ضریب ایرانسل ضریب هدفمند دریافت فارسی لاتین گروه
1 1 1 0 12.9 25.8 اپراتور 1000
- - - - - - اپراتور 1-1
1 1 1 0 14.2 28.4 اپراتور 2000 - بر اساس ارسال
1 1 1 0 12.9 25.8 اپراتور 3000
1 1 1 0 11.6 23.2 اپراتور 50001
1 1 1 0 11.6 23.2 اپراتور 50002
1 1 1 0 10.5 24 ارسال BTS اپراتور
- - - - - - ارسال با نام تجاری
1 1 1 0 11.3 22.6 خطوط ثابت تهران

ضریب پردیس ضریب ایرانسل ضریب هدفمند دریافت فارسی لاتین گروه
1 1 1 0 12.3 24.6 اپراتور 1000
- - - - - - اپراتور 1-1
1 1 1 0 13.5 27 اپراتور 2000 - بر اساس ارسال
1 1 1 0 12.3 24.6 اپراتور 3000
1 1 1 0 11 22 اپراتور 50001
1 1 1 0 11 22 اپراتور 50002
1 1 1 0 9.5 22.5 ارسال BTS اپراتور
- - - - - - ارسال با نام تجاری
1 1 1 0 10.7 21.4 خطوط ثابت تهران

ضریب پردیس ضریب ایرانسل ضریب هدفمند دریافت فارسی لاتین گروه
1 1 1 0 11.7 23.4 اپراتور 1000
- - - - - - اپراتور 1-1
1 1 1 0 12.9 25.8 اپراتور 2000 - بر اساس ارسال
1 1 1 0 11.7 23.4 اپراتور 3000
1 1 1 0 10.5 21 اپراتور 50001
1 1 1 0 10.5 21 اپراتور 50002
1 1 1 0 9.5 22.5 ارسال BTS اپراتور
- - - - - - ارسال با نام تجاری
1 1 1 0 10.2 20.4 خطوط ثابت تهران
1 1 1 0 140.4 140.4 ارسال بین المللی